Điện thoại quay số

You are here

Điện thoại quay số

DTQS
600.000 VND

Điện thoại bấm số

DTBS
550.000 VND

Điện thoại đỏ liên xô (Hết hàng)

DTD
700.000 VND

Điện thoai trưng bày (Hết hàng)

DTDB1
500.000 VND

Điện thoại ngọc bích

DTNB
4.800.000 VND

Điện thoại xưa

DTC
4.500.000 VND